Utslippsfrie byggeplasser

Innen 2025 skal offentlige byggeplasser ikke bare være fossilfrie, men også utslippsfrie. Hvordan løser vi dette?

  Innledning

  Effektbehovet på den norske byggeplassen øker, og det er ikke mange årene igjen før kommunale byggeplasser blir både fossilfrie og utslippsfrie. Tørking av bygg, strøm til brakkerigg og kraner, lading av verktøy, maskiner og utstyr – for å ikke snakke om oppvarming – alt krever sin effekt. Da blir gode – og ikke minst kostnadseffektive – løsninger for midlertidig og provisorisk strøm viktig.

  På denne temasiden har vi samlet nyttig informasjon, ressurser og veiledninger for utslippsfrie byggeplasser.

  For, hva innebærer det egentlig at en anleggs- eller byggeplass blir utslippsfri, og hva er forskjellen på fossilfritt og utslippsfritt? Hvordan må kommunene jobbe fremover for å innfri målet om å drifte utslippsfrie bygg- og anleggsplasser innen 2025?

  Og viktigst av alt; hvilke løsninger og konsepter finnes per i dag for at du som byggherre, entreprenør eller leverandør kan drifte, tilby eller jobbe på en utslippsfri byggeplass? 

  Fossilfritt vs. utslippsfritt

  På en fossilfri byggeplass skal det benyttes energikilder som ikke medfører utslipp av CO₂-ekvivalenter (CO₂e) på byggeplassen.For å drifte anleggsmaskiner, byggvarme, byggestrøm og transport på en fossilfri byggeplass kan følgende ikke-fossile energikilder benyttes:

  • Biodiesel
  • Biogass
  • Bio-oljer
  • Pellets
  • Elektrisitet fra strømnettet eller batterier
  • Fjernvarme
  • Hydrogen

  På en utslippsfri byggeplass skal det kun benyttes energikilder som ikke medfører utslipp av hverken CO₂-ekvivalenter (CO₂e) eller Nitrogenholdige gasser (NOx) på byggeplassen. For å drifte anleggsmaskiner, byggvarme, byggestrøm, ladere og transport på en utslippsfri byggeplass vil vanligvis følgende utslippsfrie energikilder benyttes:

  • Elektrisitet fra strømnettet eller batterier
  • Fjernvarme
  • Hydrogen

  I hovedsak vil dette innebære elektriske, batteridrevne, eller hydrogendrevne anleggsmaskiner, strøm eller fjernvarme til byggvarme og tørking. Samt nullutslipp i transport av maskiner, materiell, avfall og personell.

  Drivstoffpyramiden

  Drivstoffpyramiden-1

  Hva skal til for å bli en utslippsfri kommunal byggherre innen 2025?

  Storbyene Bergen, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim har underskrevet erklæring om en felles utslippsfri kommunal bygg- og anleggsnæring. Erklæringen går ut på at deres kommunale bygge- og anleggsvirksomhet skal være utslippsfri innen 2025, mens all bygge- og anleggsvirksomhet i byene skal være utslippsfri innen 2030.

  Og resten av landet ser ut til å følge etter. De nye miljøkravene tas i økende grad inn som en vektlagt del av tildelingskriteriene i anbudsprosessen, noe som er viktig for at byggherrer så vel som entreprenører skal kunne ruste seg for utslippsfrie byggeplasser.

  Les også: Hva er elektrisk på en utslippsfri byggeplass?

  For å sikre at implementeringen av den utslippsfrie byggeplassen i Norges kommuner kan muliggjøres innen 2025, er det viktig at leverandørene får tydelige retningslinjer og krav å rette seg etter. Det å gå fra fossilt til fossilfritt og til slutt utslippsfritt, er en investering for både byggherrer og entreprenører. Insentivene bør derfor være adekvate, og rammen rundt mulighetsbildet må på plass for at tiltakene skal være gjennomførbare.

  Les også: Fasene i et utslippsfritt byggeprosjekt - hva trenger du når?

  Sett et tydelig mål om at alle kommunens egne byggeplasser skal være utslippsfrie så raskt som mulig, og senest innen 2025: Tydelige mål gjør at entreprenører, leverandører og utleieselskaper kan planlegge langsiktig, investere i nullutslippsmaskiner og -utstyr, og unngå feilinvesteringer i fossil teknologi 1/10
  Inviter gjerne tidlig til et dialogmøte med mulige interessenter for å diskutere mulige barrierer og løsninger: Kanskje viser det seg at løsningene er flere og mer tilgjengelig enn dere kjente til. 2/10
  Lag et marked for utslippsfrie anleggsmaskiner: Bruk tildelingskriterier og løft hensynet til utslippsfri byggeplass fram når det skal konkurreres om bygge- og anleggsoppdrag. 3/10
  Sørg for at kommunens planer, retningslinjer og rammevilkår bygger opp om det overordnede målet om utslippsfrie byggeplasser: Målene må følges opp i strategier og planer når man utvikler kommunens bygningsmasse, i planprosesser, og i budsjettprosesser for nye bygg og infrastrukturutbygginger i kommunen. 4/10
  Avklar tidlig prosjektets omtrentlige energi- og effektbehov slik at energiforsyningen kan planlegges og komme på plass tidlig i bygge- og anleggsprosessen. 5/10
  Still teknologinøytrale krav, som oppmuntrer til konkurranse og innovasjon: La markedet konkurrere om å tilby de beste og billigste løsningene for å gjøre kommunens byggeplasser utslippsfrie. 6/10
  Bidra til å avlaste risiko der det er mulig: Kommunene bør vurdere å avlaste risiko fra markedsaktørene, frem til man får mer erfaring med å bygge utslippsfritt. Forutsigbare og langsiktige rammer og mål er viktig. Tenk på hvordan du kan bidra til å gjøre det enklere for en bedrift å satse utslippsfritt. 7/10
  Premier de som vil gjøre det lille ekstra: Bruk tildelingskriteriene for å premiere de som går lenger. Gi plusspoeng for de som tilbyr innovative klimavennlige løsninger. Tenk også smart planlegging av arbeidsoppgaver og logistikk, og gi smarte løsninger vekt i konkurransen om oppdraget. 8/10
  Delta aktivt i fora hvor dere kan lære av andre kommuner – og hvor de kan lære av dere: Bygg kompetanse, lær av egne og andres erfaringer. Delta i møter som arrangeres, for eksempel hos Bellona, hos Difi Bygg, anlegg og eiendom og i regi av bransjeorganisasjoner. 9/10
  Ta steget – følg opp! 10/10

  Løsninger for den utslippsfrie byggeplassen

  • Hver byggeplass er unik - det bør utvikles tilpassede løsninger.
  • Ta tidlig kontakt med nett- og kraftleverandør for å planlegge elektrifisering av byggeplassen.

  • Velg ladbare maskiner og kjøretøy der det er tilgjengelig.

  • Kartlegg effektbehov ved kritiske aktiviteter som for eksempel grunnarbeid.

  • Sørg for gode lademuligheter og planlegg lading i lunsjpausen.

  • Avklar om maskinene bruker 230, 400 eller 1 000 volt, AC eller DC i nattlading eller hurtiglading.

  • Det bør være en elektrisk sikkerhetsansvarlig/-leder på byggeplassen ved igangkjøring og bruk av store anleggsmaskiner.

  • Kabelløsninger til byggeplassen bør tilpasses på stedet.

  • Store anleggsmaskiner bør ha egen galvanisk skilletrafo i lokalnettet for å unngå elektrisk støy.

  • Byggeplassen må være lukket og kontrollert, alle førere må forstå oppsett av byggeplassen.

  • Førere av elektriske anleggsmaskiner skal ha HMS-opplæring i dette.

  • Bruk riktig stikkontakt og planlegg hvilke maskiner som skal brukes på byggeplassen. God merking av stikkontakt er viktig.

   

   

  Kilder for kjørereglene: ZED: SINTEF, Nasta, Bellona, Difi, Omsorgsbygg, Skanska.

  Lavspent vs. høyspent på byggeplassen

  Lavspent tilkobling på byggeplassen er relativt enkelt og raskt å få på plass. Men selv om det er mulig med lavspent tilkobling via byggestrømskasser og sentraler opp til flere hundre amper, øker også tariffen betraktelig så raskt du vipper 63A.

  Ved å koble byggeprosjektet på høyspent, og fordele lavspent via provisoriske anlegg, kan grensesnittet for effektmålingen flyttes fra lavspent til høyspent ved å sette opp nettstasjoner med transformatorer og høyspent målecelle.

  For enkelte byggeprosjekter vil det derfor være aktuelt å heller koble seg på høyspent når det er mulig. Igjen fordrer dette en tidlig dialog med nettselskap og kartlegging av byggeprosjektets effektbehov.

  Vil du vite mer om mulighet for tilkobling av byggeprosjekt på høyspent? Ta kontakt med oss her.

  Økende behov for høyspent tilkobling

  En høyspent løsning har tradisjonelt sett hatt en høyere barriere i byggebransjen da det er dyrere å installere, og krever både driftsleder og regime for vakt og beredskap. Samtidig opplever vi at flere får øyne og budsjettet opp for høyspent, i takt med at kravene om utslippsfrie byggeplasser og strømprisene øker. Dette i tillegg til at høyspenttariffen i utgangspunktet er rimeligere enn en tradisjonell, lavspenttariff.

  Som Norges største elkraftentreprenør har vi i Nettpartner suveren ledetid på leveranse og utleie av provisoriske høyspentanlegg samt lavspent fordelingsanlegg, byggestrømskasser og provisorisk kabling. Med et bredt spekter av transformatorer og nettstasjoner på lager tilbyr vi tilpassede utleieløsninger og trafomontasje til byggeplasser. Vi har også solide avtaler, både for kommunale og private eiere og leietakere av elektriske forsyningsanlegg, for leie av Driftsleder, tilstandskontroller og jevnlig oppfølging av anleggene. Vår tjeneste for Vakt og Beredskap gjør det i tillegg mulig å sikre driften på bygge- og anleggsplassen.

  Les også: Provisorisk strøm på byggeplassen – hva slags installasjon trenger du?


  Per Åge Nymann

  Per Åge Nymann

  Direktør Marked og Salg, Nettpartner

  Som Norges største elkraftentreprenør har vi i Nettpartner tiltak og konsepter for å prosjektere og rådgi utslippsfrie byggeplasser, fra nord til sør.

  Vi bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning, har lang erfaring med utleie av provisoriske strømanlegg til byggeplasser og viktige samarbeidspartnere fra det Grønne Skiftet innen elektriske anleggsmaskiner, batteri- og ladeløsninger.

  I planlegging, prosjektering og drift av en utslippsfri byggeplass kan vi i Nettpartner, i samarbeid med Ramirent, tilby blant annet:

  • Rådgivning
  • Høyspentløsning
  • Driftsleder
  • Lavspent fordeling
  • Elektriske maskiner og utstyr
  • Totalleveranse til den utslippsfrie byggeplassen
  Utslippsfri byggeplass